Datum 
Zeit
Veranstaltung
Datum 19.09.19
Zeit20:00
VeranstaltungSong-Voting
Datum 20.09.19
Zeit20:00
VeranstaltungKaraoke
Datum 22.09.19
Zeit20:00
Datum 03.10.19
Zeit20:00
Datum 04.10.19
Zeit16:00
VeranstaltungHörertreffen
Datum 31.10.19
Zeit17:00
Datum 07.12.19
Zeit16:00
VeranstaltungRockin´Santa